نوشته‌ها

background-of-boy-sitting-on-a-pile-of-books-in-flat-design_23-2147594246

3 روش قدرتمند برای یادگیری سریعتر

,
1.روش یادگیری بر زمان یادگیری غالب است: در یادگیری موضوعی جدید روش یادگیری همیشه به ساعتی که شما صرف میکنید غالب است.این به این معنا نیست که زمان مهم نیست،اما باید روشی رو انتخاب کنید که بهترین نتیجه رو به شما میدهد. 2.قانون 20/80 رو در نظر بگی…