نوشته‌ها

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش ۶

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی 23 مهر | بخش 6

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی 23 مهر ماه شامل 20 سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصل ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 37- 40 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. ا…