نوشته‌ها

text966

به سر فصل های آزمون آزمایشی نمی رسم، چه کار کنم؟

,
حجم آزمون های آزمایش بسیار سنگین است، به نظر بنده این آزمون ها بیشتر برای بچه هایی که پشت کنکوری هستند،  ایده آل است. اما برای دانش آموزانی که هم باید درس را یادبگیرند و هم با تست زدن آشنا شوند. رسیدن به سرفصل های در نظر گرفته شده کار دشواری است. …
برنامه ریزی یادگیری عربی کنکور

چگونه از برنامه درسی سایت بیشترین استفاده را ببریم؟

,
چگونه از برنامه های درسی سایت بیشترین بهره را ببریم؟ در برنامه های درسی هفتگی سایت، بیشتر حجم مهم است تا زمان، اما یک دانش آموز خوب حدوداً باید 3 ساعت در هفته عربی بخواند. (هیچ وقت این سه ساعت را پشت هم نخوانید، هیچ فایده ای ندارد) برنامه هایی را هم…