نوشته‌ها

عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تست کنکور ریاضی 94 | قسمت 24

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تست کنکورریاضی94) قسمت 24 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تست کنکور تجربی 94 | قسمت 23

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تست کنکورتجربی94) قسمت 23 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید تس…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تست کنکور تجربی 94 | قسمت 22

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تست کنکورتجربی94) قسمت 22 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تست کنکور تجربی 93 | قسمت 21

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تست کنکورتجربی93) قسمت 21 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تست کنکور انسانی 93 |قسمت 20

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تست کنکورانسانی93) قسمت 20 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید تس…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور |قواعد ترجمه : حل تست کنکور 93 |قسمت 19

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:روش حل تست کنکور 93) قسمت 19 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور |قواعد ترجمه : روش حل تست | قسمت 18

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:روش حل تست) قسمت 18 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید تست ه…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : اسم اشاره + ال دار | قسمت 17

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:اسم اشاره+ال دار) قسمت 17 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : نکره + معرفه + موصول | قسمت 16

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:نکره+معرفه+موصول) قسمت 16 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید تس…
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : موصوف + م.الیه + صفت | قسمت 15

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:موصوف+م.الیه+صفت) قسمت 15 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…