نوشته‌ها

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 4

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 4

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 26 - 29 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 3

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 3

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوال 25 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته اگر وی…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 2

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 2

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 23 و 24 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته…