8 نکته طلایی برای کسانی که خوب تست نمی زنند!

معمولاً وقتی از بچه ها علت پایین بودن نتیجه آزمونشان را می پرسم، می گویند: درس را بلدم، امتحان را خراب کردم! باور کنید بعد از امتحان همه تست ها را درست حل کردم! بی دقتی کردم! وقت کم آوردم! و…  اما واقعا مشکل کجاست؟ مشکل اصلی اکثر بچه ها نداشتن مهارت تست زنی است، […]